HOME


Go to Hymn #
OTHER LANGUAGE INDEX

BICOL
CEBUANO
ILOCANO
TAGALOG
ENGLISH
FRENCH 1
FRENCH 2
BAHASA (Indonesian)
JAPANESE
KOREAN
SPANISH
TWI - (Ghana)

Favorite English Hymns


Filipino-Version

Submission of text are welcome. contact:


 
Talatuntunan
1   Sa Harapan ng Luklukan
2   O Sambahin ang Pangalan
3   Ang Panginoon sa Siyon
4   Tayo'y Nagtitipon
5   Ang Pangalang Anong Tamis
6   Ang Kal'walhatina sa Diyos Ibigay
7   O Diyos na Marangal
8   Kahanga-hangang Tagapagligtas
9   Panginoon Naming Jesus
10   L'walhatiin si Jesus
11   Ito'y Sanlibutan ng Ama
12   Umawit sa Kagalakan
13   Kagalaka'y Kabanalan
14   Napakasaya't Kay-inam
15   Kayong Malilinis, Matuwa at Umawit
16   Purihin ang Diyos sa Yamang Pag-irog
17   Kami'y Basbasan ng Pala
18   Ikaw Nawa'y Pakaakbayan
19   Sumaatin Nawa si Jesus
20   Panginoon, Iyong Dinggin
21   Poong Jesus, Lubog na ang Araw
22   Lumulubog ang Araw
23   Lubog na ang Araw
24   Ngayong Gabi Pagpalain
25   Tulad sa Ama Kung Tumingin
26   Hari'y Sambahin
27   Lumalang Ko't Hari
28   Banal, Banal, Banal
29   O Diyos, na Tuling sa Amin
30   Inaawit Ko ang Lakas
31   Hatinggabi Nang Marinig
32   Dinggin at Umaawit mga Anghel sa Langit
33   Tahimik ang Gabi
34   O Munting Bayang Bethlehem
35   Kayong mga Tapat, Kayo'y Pumarito
36   May Awit sa Hangin
37   Ang Unang Noel
38   Panginoo't Amang Mahal
39   May Nagkusang Nag-alay
40   Isalaysay Mo sa Akin Kasaysayan ni Jesus
41   At sa Wakas ay Nabuhos
42   Ang Krus na Pinagpakuan
43   Pag Sumilang na ang Pag-Ibig
44   Ang Krus na Pinagpakuan
45   Ako'y Lumuluwalhati Doon sa Krus ni Kristo
46   Sa Tuktok ng Isang Gulod
47   Ang Panginoo'y Nanaog sa Lupa
48   Si Kristo ay Nabuhay
49   Sa Oras na Ako ay Sinusubok
50   Pag-ibig ng Diyos
51   Ang Sabi ni Jesus
52   Pag Sumilang na ang Pag-ibig
53   Pumipigil na Pag-ibig
54   Ang Pag-ibig ni Jesus
55   Kaytamis ng Ngalang Jesus
56   Si Jesus ng Maalindog
57   Isang Bagong Kaibigan
58   Ako'y May Kaibigang sa Akin
59   Kay Jesus na Pag-ibig
60   Saysayin Mo sa Akin
61   Ako ay Nariwara sa Pagkakasala
62   Ang Panginnon Ko'y May Damit
63   Kung Mabigat ang Pinapasan
64   Kay Jesus Kayo'y Sumamba
65   Kay Jesus Kayo'y Sumamba
66   May Bukal ng Dugong Buhay
67   Sadyang Karapat-dapat ang Korderong Pinatay
68   Ang Oras ng Pagdating Niya
69   Magandang Jesus
70   Tagapagmana
71   Galak sa B'ong Sanlibutan
72   Maari na sa Umagang
73   Sa Kasalan Aanyayahan
74   Kung Lahat ng Bansa'y Matipon
75   Pagdating ng Pag-aani
76   Ang mga Tanda'y Nagsasabi
77   Hipan ang Pakakak
78   Mga Tanda'y Natupad Nang Lahat
79   Pag Mukhaan Kong Nakita
80   Ating Haring Paririto
81   Nangako Siya sa mga Tapat
82   Mangagpuyat mga Banal
83   Gaano pa Kaluwat ang Ipaghihintay
84   O Kapatid Ko, Ikaw ay Magtapat
85   Nais Nating si Jesus ay Makita
86   Halamanang Pinagyaman
87   May Isang Lupaing Mainam
88   Aking Aawiting ang Magandang Bayan
89   Ako Ngayo'y Malapit Na
90   Tayo ay Magtititipon
91   Anong Tamis ng Awitan
92   Sa Bagong Jerusalem
93   Oh Espiritung Banal
94   Tirhan, Espiritung Banal
95   Kami ay Muling Iyong Binyagan
96   Balita'y Ikalat
97   Banal na Spiritu, Ilaw ng Kabanalan
98   O Banal na Espiritu
99   Ano ang Sabi ng Kasulatan
100   Kami Ama'y Pangunahan
101   O Salita ng Diyos na Nahayag
102   Tinapay ng Buhay ay Hatiin
103   Ako ay Bigyan ng Banal na Aklat
104   Alinlangan Pa Rin
105   Buhay Ko'y Nabigay
106   Mula sa Magulong Buhay Tayp'y Tinatawagan
107   Aba Akong di Gasino
108   Tawag Mo'y Narinig
109   Sumilong Ka sa Kanlungan
110   Naririnig Ko ang Tawag
111   Naririnig Ko ang Tawag
112   Tumatawag si Jesus
113   Lahat ay Aking Ihahandog
113   Lahat ay Aking Ihahandog
113   Lahat ay Aking Ihahandog
116   Kaluluwang Napapagal, Pinto'y Nakabukas
117   Magiliw na si Jesus Tumatawag
118   Kaluluwang Tigib Sala
119   May Papasok Din Sa Pintuan
120   Si Jesus ay tumatawag Ngayon
121   Ang sa Amang Tinig ay Kaytamis
122   Ang Nakarinig ay Magbalita
124   Kung sa Sala Mong Pasa'y Hapo Na
125   May Isang Nawaglit
126   Akong Makasalanan
127   H'wag Mo po Akong Limutin
128   Akong Napalayo sa Diyos
129   Pakinggan Mo
130   Ako'y Pinangungunahan
131   Ang Pag-asa'y Ikaw
132   Gaano nga ang Katibayan Kaya?
133   Kailangan Kita, O Jesus Ko!
134   Matibay na Kuta
135   Ang Pag-asa Ko'y Natatag
136   Lakad Sa Liwanag ng Salita ng Diyos
136   Akong Namatay na Kasama Niya
138   Ang Pugalan Mo Baga'y Matibay
139   Si Jesus ang Bato Natin
140   Muog Kang Mataas
141   Sa Ilalim ng Kanyang mga Pakpak
142   Kahit Saan Man Ako ay Sasama
143   Sa Panahong S'ya'y Kailangan
144   Batid Kong Alam Ng Ama
145   Ang Panginoon ay Aking Ilaw
146   Kailangan Kita, Jesus! Ako'y Mahina't Bulag
147   Sa Batong Buhay na si Jesus
148   Kung ang Panlulupaypay
149   Sa Bawat Bugso ng Bagyo
150   Upang Malapit sa Diyos
151   Hindi Ako, Kundi si Kristo
152   Jesus Mahal Kita
153   Susundan Kita
154   Kay Jesus Ipinataw ang Kasalanan Ko
155   Galak Akong Titindig sa Paanan ng Krus
156   Jesus, Nangako Ako
157   Jesus, Pag-ibig Mong Sa 'Ki'y Bigay
158   Buhay Mo'y Isaakin
159   Anong Tamis ng Magtapat
160   Nais Ko, Poong Jesus, Maging Ganap
161   Ako'y sa Iyo, Pangino'ng Mahal
162   Ako'y Ilapit sa Krus
163   Ang Lahat sa 'Ki'y Kunin Na
164   Nasa Kong Maging Iyong Tunay
165   Kami'y Lumalapit
166   Lalapit Ako sa Krus
167   Kalooban Mo'y Siyang Sundin
168   Ang Buhay Ko'y Tanggapin
169   Sasarilinin Ba Niya?
170   Sa Paglalakbay Ko Isang Araw
171   Ang Mahihinang Damdamin
172   Tuloy Kong Sinasalunga
173   Sa Pamamagitan ng Dugo ng Kordero ay Natubos!
174   Dinggin Mo ang Pahayag
175   Ako Ay May Isang Awit
176   May Buhay sa Isang Tanaw Lamang
177   Nais Mo Bang sa Sala'y Maligtas?
178   Kung ang Pakakak ng Diyos
179   Wala Tayong Matitirhan
180   Halina, Umiibig
181   Kung Tapos na ang mga Pagsubok
182   Sa Kabila ng mga Kabundukan
183   O Ang Langit na Bayan!
184   Tayo Muna ay Magsitigil
185   Kung sa Buhay Mo'y Mayron Kang Ligalig
186   Ang Kapayapaan Man ay Malubos
187   Oh Masayang Araw Ngayon
188   Sa Puso Ko Ay May Awit
189   Kapanatagan na Mapalad
190   Sa Puso Ko'y May Isang Himig
191   Sa Kaibuturan ng Diwa Ko't Isip
192   Ang Aking Galak
193   Ang Burol at Karagatan Mayro'ng Sikat Araw
194   Jesus, Tuwa Ka't Awit, Aking Manunubos
195   Ang Aking Ama'y Napakayaman
196   Ako Ay Humihilig
197   Pangalang Jesus Ingatan
198   Si Jesus ang Aking Bantay
199   May Panig na Madilim ang Buhay
200   Oh! Kristong Kaibig-ibig
201   Sa Mapalad na Oras ng Panalangin
202   O Jesus Kong Minamahal
203   Ang Oras ng Panalangin
204   Tahimik! Tahimik!
205   Ang Iyong Pangako
206   Laging Dumalangin sa Panginoon
207   Ang Bukas, Mga Kailangan
208   Kailangan Ka, Jesus
209   Samantalang sa Bulaklak
210   May Tahanang Walang Maliw
211   Pangino'n Di Ko Hangad
212   Sa Paglapit Ko Kay Jesus
213   Itaas Siya
214   Akbayan Mo, Panginoon
215   Iniibig Kita
216   Jesus, Ipagsama Mong Gumawa
217   Sa Puso ni Jesus
218   Mga Manggagapas ay Nasaan?
219   Ihasik ang Binhi
220   Ibigin ang Kapwa
221   Timbulan Ay Ihagis
222   Tinig Niya ay Pakinggan
223   Ngayo'y Iniisip ang Magandang Lugar
224   Ang Mga Di Napapagod
225   Tayo ay Pinag-atasan
226   Kung ang Munti Kong Salita
227   Bantay, Hipan ang Pakakak
228   'Niligtas Upang Maglingkod
229   'Anong Gawain Kay Jesus?
230   Ang Pananampalataya ng Ating mga Magulang
231   Tinig Ko ay May Pagpanaw
232   Gising Ngayon at Gamitin
233   Sa Sala'y Mag-ingat
234   Kayo'y Gumising
235   Tayo Ngayo'y Nabubuhay
236   Manindig Kay Jesus!
237   Oh! Krist'yanong Kawal Hayo sa Laban
238   Iilang Panahon na Lamang
239   Ilapit Mo Ako
240   Ama, sa Iyo ay Ilapit
241   Isa Ngang Pusong Malinis
242   Ako'y Ilapit, Diyos sa Iyo
243   Lalo Pang Pag-ibig sa 'Yo
244   Banal na Pastor
245   Patnugot Ko ay si Jesus
246   Pastor Kang Aming Patnugot
247   Jesus na Kaibigan
248   Jesus na Kaibigan
249   Butihing Ilaw, Ako'y Pangunahan
250   Humilig Ka sa Kamay ni Jesus
251   O Diyos Ko Ako'y Akbayan
252   May Isang Pag-asa
253   Hindi Nga Kita Iiwan
254   Sa Dagat na Malawak
255   Panginoon, Patnugutan
256   Jesus Susundan Kita
257   Mga Palasyo Man Ang Katuntungan
258   Sakdal na Pag-ibig
259   Ang Aking Tagapagligtas Maagang Hahanapin
260   Pagdating N'ya
261   Sa Akin ay Mayro'ng Natitiwala
262   O Jesus na Kaibigan ng mga Bata
263   Pagpalain Nawa
264   Ang Iglesya'y May Isang Kinasasaligan
265   Samantalang Maaga
266   Hinog na ang mga Uhay
267   Magmadali, O Siyon
268   Sa Bukirang Malawak
269   Dinggin! Ang Tawag ni Jesus
270   Galak Akong Magsaysay
271   Sanlinggo na Nama'y Nanaw
272   At sa Ibang Sanlinggo
273   Araw ng Kapahingahan
274   Binabati Kita
275   Pahingang Araw Muling Dumatal
276   H'wag Kalilimutan ang Sabado
277   Araw ng Kabanalan, Kay Jehobang Lumalang
278   Maluwalhating Araw
279   Ikaw ang Batong Buhay
280   Nais Mong Pala'y Kamtin Mo
281   Taon ng Pagpapala
282   May Ulan ng Pagpapala
283   Ang Manunubos Ko'y Buhay
284   Pag Nahimlay na Kay Jesus
285   Di na Lubhang Magtatagal
286   Parito, Kayo Bayan
287   Huwag Kang Padaig sa mga Tukso
288   Sulong sa Laban
289   Bangon, Kaluluwa't Dinggin
290   Sino Yaong Mga Nakatanan?
291   Sa Pag-ibig ng Langit Nananahan Ako
292   Mga Tanda sa Daan ay Masdan
293   Saysayin Mo sa Lahat ng Bansa
294   Jesus, Unos Nagngangalit!
295   Yaong Siyamnapu't Siyam
296   May Isang Dakong Payapa
297   Ako ay Hingahan ng Hininga
298   Dinggin, Pangino'n ang Panalangin
299   Ang Ama ay Papurihan
300   Ikaw na Dumirinig ng Hibik
301   Ang Panginoo'y Nasa Templo
302   Ang Mga Salita Ko
303   Sa Panginoon Ilagay
304   Kayo Nawa'y Ingatan at Pagpalain ng Panginoon
305   Panginoon, 'Yong Pagpalain
306   Kanyang Espiritu
307   Bulaklak sa Parang
308   Tanging ang Ngalan Jesus
309   Bata'y Aming Alay
310   Sa Kabanalan ng Banal na Araw
311   Hari'y Mamasdan
312   Kung May Pag-ibig
313   Kami'y Lumalapit sa Iyo
314   Magtiwala sa Pangako ni Cristo
315   Sandali Na Lang Uuwinan
316   Pagdating na sa Langit
317   S'ya'y Mamamalas
318   Diyos ang 'yong Kanlungan
        Bayang Magiliw

TALA NG MGA NILALAMAN
SONG SEARCH

If God has blessed you through our Ministry sites, please consider supporting the web hosting and maintenance of our sites so that we can continue to be online and be a blessing to you and others.
Thank you and God bless you.
Please pass these on to all your friends and brighten someone's day! You will be glad you did!
website tracking