HOME


Go to Hymn #
An mga kanta na mayo sa listahan ay daing english translationNote: Hymns not listed has no English translation

OTHER LANGUAGE INDEX

Favorite English Hymns

BICOL
CEBUANO
ILOCANO
TAGALOG
ENGLISH
FRENCH 1
FRENCH 2
BAHASA (Indonesian)
JAPANESE
KOREAN
SPANISH
TWI - (Ghana)Submission of text are welcome. contact:
 
Indise nin mga Titulo
1   Pagomawon Niyato Gabos
3   Banal, Banal, Banal
4   0, Sambahon Nindo
5   Madya Kagurangnan
7   Minadolok Kami Simo Minarani
8   Inaawit Ko An Kusog
9   Sa Trono Nin Pagkaherak
12   Ako Ay Irani, Dios Saimo
13   O Jesus Ko, Sulnop Na An Aldaw
14   Kagurangnan, Kabita Man
15   O Dios, Kami Bendisyonan
16   Kagurangnan, Uyang Amay
17   Kami Po Ay Bendisyonan
18   Semana Ay Natapos Na
19   Magayagayang Aldaw
20   Sa Saro Na Semana
21   Salamat Ta Uya
22   Di Mo Paglingawan An Sabado Nin Dios
23   Tinapay Nin Buhay Iwaras Mo
24   Ako Ay Tawan Nin Banal Na Surat
25   Masarig Na Gayo
27   An Pamibing Mahamison
28   Magpakangbanal Ka
29   Kita Ay Magpamibi
32   An Krus Kun Napagmamasdan
33   Dai Akong Ibang Hagad
34   Si Jesus Ay Pinadupa
35   Ika An Gapong Buhay
36   May Bukal Nin Dugong Buhay
37   An Simong Pagapod
38   Nadangog Ko An Inolay
40   O Jesus Kong Kagurangnan
41   Ako Na Makasalan
42   Ika An paglaom
43   Jesus, Susundan Taka
44   Kinakaipo Ko, Kagurangnan
45   Sa Sakuyang Pagbabaklay
46   An Buhay Ko Akoa
47   Jesus, Ako Nangako
48   Nadolok Ako Sa Krus
49   Dolokan Ako Sa Saimo
50   O Dios Ko, Ako Akbayan
51   Sa Mahiwas Na Dagat
52   Jesus Kong Mapagmahal
53   Saysayon Mo Sa Sako
54   An Sabi Ni Jesus
56   Mawot Kong Magin Simong Bilog
57   Boot Ko Poon Ako Magin Sangkap
58   Gabos Sakong Idolot
59   An Siisay Man Na Nakadangog
60   O, Kalag na Tagob Sala
61   Si Jesus ay Simo Nagaaapod
64   Sa Dakula na Kapistahan
65   Si Jesus na Kagurangnan
66   Buhay Ko Nadolot
68   Nagaapod Si Jesus
69   Kun Mabiyo Man An Katoninongan
70   Ki Jesus Gabos Sumamba
71   An Mga May Kaluyahan
72   O, Maogmang Aldaw
73   Guranong Pagkakatood
74   O Jesus Kong Minamahal!
75   'Ba'ng Hamis Kan Ngaran Jesus
76   O Jesus Ko, Anong Ogma!
77   O, Jesus Ming Paraampon
79   Ngaran Jesus Di Bayaan
81   Ako Igwang Nanagboan
81   Ako Igwang Nanagboan
82   Mahamis an Magtiwala
83   Dai Akong Kawilihan
84   Paglaom na May Kasarigan
85   Sa Kairaroman Nin Puso Ko, Isip
86   An Sakong Ogma Daing Kapantay
87   Ako Ay Nakahilay sa Takyag ni Jesus
89   Dangogon an Pahayag
90   Kagurangnan Niamomg Jesus
91   Omawon ta si Jesus na Kagurangnan!
92   Kabanalan, Karangahan
93   Pagbangon Na Makiiba
96   O Poon, Di Ko Karoy an Pirak, Bulawan
97   Kagurangnan ay Padagos
98   Yaon Dian An Paglaom Ko
99   An sa Kagurangnan mga Paanyaya
100   An Sinipit Mo Daw Magdadanay
101   O, Jesus Na 'Yong Kota
102   Bumangon Kang Di Manluya
103   Sa Sala Magingat
104   Hare Ka Padaog sa mga Tukso
105   Kamo Magpuka, O, Kristianong Anan
106   Siyam na Polo May Siyam
107   Ogma Akong Magsaysay
109   Si Jesus Daw Iyo Sana
110   Jesus, Ipagiba Mong Gomibo
111   Ihasok An Banhi
112   An Mga Uhoy Hinog Na
113   Saen Na An Mga Paraani
114   Kita Magrokyaw
115   O! Hukbong Kristiano
116   Gomibo Nang Aldaw Pa
117   Hangoon An Kapwa
118   Tingog Ni Jesus Dangoga
119   Maliwanag Iyan Ilaw
122   Mga Tanda Ngonyan Naootob
125   Maogmang Magarawitan
126   O, Guranong Kaogmahan
128   Mga Banal, Ay Pagpuka
129   Igwang Pangako An Kagurangnan
130   Mabalik Liwat Si Jesus
131   An Gabos Na Nasyon Matipon
132   An Oras Kan Pagdatong Niya
133   Ngonyan Magbangon
135   Umawit Kita Na Igwang Kaogmahan
136   Madya, Magawitan Kita Sa Pagomaw
137   An Magayon Na Tatamnan
138   Ako Ay Nagdadangadang
139   Anong Hamis Kan Awitan
140   May Ontokan Daing Tapos
141   Duman Sa Salog Nin Buhay
142   Igwa Nganing Sarong Kinaban
143   Awot Pa Logod Na Akbayan
144   Bendisyon Ay Kamtan Ta Logod
148   May Nagpakagadan Sako An Dahelan
149   Omawon An Dios
151   Mahamis An Ngaran Jesus
154   Magin Saen Man Ako Paduduman
155   Ako Ay Abang Tawong
156   Si Jesus Na Gapong Tunay
157   Sa Pagbabaklay Ko Sarong Aldaw
158   Mawot Mong Sa Sala Maligtas Ka?
159   Nagdian Ako Sa Tatamnan
160   Damay Ki Jesus Ako Nagadan
162   Sa Itaas Nin Sarong Bolod
163   Gubing Nin Dios Na Kagurangnan
164   Pakatapos Ay Kaogmahan
165   Akong Naparayo sa Dios
166   Sa Bagong Oontokan
168   Kun Patanogon Na Nin Dios
169   Ngonyan Iniisip Dagang Magayonon
172   Kun an Gabos Ay Mapagtios Ko
174   Sa Limpoy Nin Saiyang Mga Pakpak
175   Di Ka Magtonong
177   Ano An Sabi Kan Kasuratan?
178   Sa Puso Ko may Liwanag
180   Ako Ay Namomotan
182   Nangluluya An Saimong Puso?
184   Si Jesus An Iyo Lamang
185   O! Espiritung Banal
 
 
MGA LINALAMAN
SONG SEARCH


If God has blessed you through our Ministry sites, please consider supporting the web hosting and maintenance of our sites so that we can continue to be online and be a blessing to you and others.
Thank you and God bless you.
Please tell these website to all your friends and brighten someone's day! You will be glad you did!
website tracking