HOME


Go to Hymn #

English Index

Note: Hymns not listed has no English translation

OTHER LANGUAGE INDEX
BICOL
CEBUANO
FRENCH 1
FRENCH 2
ILOCANO
JAPANESE
KOREAN
TAGALOG

 
TALA NG MGA NILALAMAN
PAGSAMBA
  Pagsamba at Papuri
  Pagbubukas ng Pagsamba
  Pagtatapos ng Pagsamba
  Himnong Pang-umaga
  Mga Himnong Panggabi

DIOS AMA
  Pag-ibig ng Diyos
  Kamahalan at Kapangyarihan

JESUKRISTO
  Pagkakatawang-tao at Pagparito
  Buhay at Ministeryo
  Mga Dusa at Kamatayan
  Pagkabuhay na Mag-uli at Pag-akyat sa Langit
  Pagkasaserdote
  Pag-ibig at Pakikiramay
  Kaluwalhatian at Papuri
  Ikalawang Pagdating
  Kaharian at Paghahari

ANG BANAL NA ESPIRITU

ANG MGA BANAL NA KASULATAN

ANG EBANGHELYO
  Ang Panawagan
  Pagsisisi
  Pananampalataya at Pagtitiwala
  Pagtatalaga
  Kaligtasan at Katubusan
  Gantimpala ng mga Banal


1-13, 15, 16
14
17-19
20
21-24


25
26-30


31-37
38
39-47
48
49
50-63
64-67, 69
68, 70-85
86-92

93-98

99-103


104-125
126-129
130-149
150-170
171-177
178-184


   ANG BUHAY KRISTIYANO
  Kagalakan at Kapayapaan
  Pagbubulay-bulay at Panalangin
  Pagiging-Alagad
  Gawain at Tungkulin
  Katapatan
  Pagiging-Maingat
  Pakikibaka
  Pamamakay
  Pag-asa at Hangarin
  Pamamatnubay

ANG TAHANANING KRISTIYANO

ANG IGLESYA AT MGA DOKTRINA
  Ang Iglesya
  Mga Misyon
  Ang Sabbath
  Ang Hapunan ng Panginoon
  Mga Ikapu at mga Handog
  Pagsasamang Kristiyano

MGA TANGING OKASYON
  Libing
  Pasasaalamat
  Pagpipigil

MGA UNAG HIMNONG UKOL SA
      PAGPARITO


PANG-KORO AT PANG-ESPESYAL

MGA PANGUNGUSAP AT MGA TUGON

185-199
200-209
210-213
214-229
230
231
232-237
238
239-243
244-255

256-262


263, 264
265-270
271-278
279
280
281, 282


283-285
286
287, 288


289, 290

291-297

298-305
Talatuntunan