HOME


Go to Hymn #


ENGLISH Index

Index by Hymn Number

Index by Hymn Title

Nea Efi Ghana
Submission of text are welcome. contact:Acknowledgment


 
NNWOM NKEKAHO BI
Nea Ghanafo Bi Ahyehye
1 - Yafun' Mu Aba Ni
2 - Xkwadwofo
3 - B're Bqn Na Ade Bqkye
4 - Soq Me
5 - Gya Me Kwan Dwoo
6 - Nyame, W'akwan Dxxso
7 - Debxn'yqni a Xte Sq Me
8 - Onipa Tiafo
9 - Enam Ne Honhom So
10 - Medan Wo
11 - Sesa Me
12 - Ma Yqn Xdx
13 - Mehwq Nyame
14 - Sx Me Mu
15 - Kan' Na Meyq 'Nif'rani
16 - Mqyi Me Gyefo Ayq
17 - Agya Bqhwq
18 - Sq Owia Hyerqn
19 - Onyame Yqda Woase
20 - So Mehu Sika 'Sas a