HOME


Go to Hymn #


ENGLISH Index

Index by Hymn Number

Index by Hymn Title

Nea Ghanafo
Submission of text are welcome. contact:Acknowledgment


 
NNWOM NKEKAHO BI
Nea Efi Ghana Akwanhwefo Nnwom Mu
1 - Me Kra, Nyan Anigye Nnwom Mu
2 - Mede Koma Ne Nee
3 - Ade Nyinaa YiW' Ayq
4 - A Fei Ayeyi Nnwonto Mu
5 - Me Kra, Tie Na Aw'rad a
6 - W'rade Di Hen' Ma Wo Nne So
7 - Nyame Wx Ha! Momma Yqnsom
8 - Honhom Kwankyerqfo P a
9 - Nyame Honhom, Hom Gu Yqn So
10 - Xdom Honhom' Ne Me Ntra
11 - M' Aw'rade Ho Nyqm' Aniwu
12 - Mqto Kristo a Owu Maam'
13 - Soro Dx, Dqn Na Woayq Yi!
14 - Obi De Xpq Sii M'anan Mu Wu Maa Me
15 - Yaw Nipa, Din Nwanwa a
16 - Ha Na Mqtra Ahome Daa
17 - B're No Yq Dq Boro So!
18 - Awurade Yqdo
19 - W'rade, W'asqm Tim Hx
20 - M'ani Gye Sq Yqn Soro Agya No
21 - Wo 'S'ro Abangua Yq Fq
22 - Kristo Bqgyee Me Kra Nkwa
23 - S'ro Asase Ne Po Wura
24 - Yi Ne Xhome Da
25 - Nusu Rennye Me Nkwa
26 - Wura, Kasa W'akoa Retie
27 - Sq Xbra Asorxkye De Wo Rekx
28 - Tie, Me Kra Tie, Abxfo Nnwom
29 - Wxagyem' Yesu Basa So
30 - Ehu Ma Me Gyidi Dwo
31 - Nyan W'adwuma, 'Wura!
32 - Nyan, O Awurade, Sq Tete Hx'
33 - Nea Mewx Biara, Ma Menyq
34 - Fa W'ahoxden Ny'naa Yq 'Dwuma
35 - Yesu Wq Adwuma Da W'anim Seesei
36 - Hena Wx 'Wura Fa?
37 - Yesu Refrq Wo Bxkxx Sq Bra Fie
38 - Kristo Bqgye Box'yqfo
39 - Dqn Na Qpa Me Bxne
40 - Nyame Hu 'Patuprq 'Sehwe
41 - Gyina Nokwar' Asqm So
42 - Muntie Nea Ky'rqwsqm Aka Tete No Sq
43 - Nyam a, Woyq Anwanwade!
44 - Mqma Moayq Nnipa Yifo
45 - Bx M-pae Brqoo Anxpa B're
46 - Medi, Medi, Medi Yesu Akyi
47 - Qsq Sq Obiara Hu
48 - Sq Xfrq M a Meqye No So
49 - Qsq Sq Obiara Dx Yesu
50 - Ma Me Ngo Wx Me Kaneam
51 - M'ani Agye Aseky'rq Ne Sq
52 - Da K'ro Ohuu Me
53 - W'ra, Bra Bqkanyan Yqn
54 - Tow Gu, Tow' Nnesoa Ny'naa Gu
55 - Nneqma Nyinaa Yqq Nwanwa

If God has blessed you through our Ministry sites, please consider supporting the web hosting and maintenance of our sites so that we can continue to be online and be a blessing to you and others.
Thank you and God bless you.
Please pass these on to all your friends and brighten someone's day! You will be glad you did!