122
ILOCANO
Sinoman a Makangngeg Timekna
Whosoever Heareth, Hymn 571
 
Sinoman a makangngeg timekna,
Naimbag a damag ti isaknapna,
Ti naayat nga Ama yawawagna:
"Uray sinoman umay."

 

 

 

 

 

 

 

Sinoman a makangngeg timekna,
Naimbag a damag irakurakna;
Nadagiti tao intay' ipukkaw,
"Uray sinoman umay."

 

 

 

 

 

 

 

Ibagana nga awan agtaktak,
Ita ta ruangan pay ti silulukat;
Ni Jesus agdama nga umawawag,
"Uray sinoman mayat."

 

 

 

 

 

 

 

Ikarina a dina baybayan,
Amin nga umay Kenkuana kumamang;
Biag agnanayon innanto ikutan,
Uray sinoman umay.

 

 

 

 

 

 

 

[1] Sinoman a makangngeg timekna,
Naimbag a damag irakurakna;
Nadagiti tao intay' ipukkaw,
"Uray sinoman umay."

Koro:
Sinoman a makangngeg timekna,
Naimbag a damag ti isaknapna,
Ti naayat nga Ama yawawagna:
"Uray sinoman umay."

[2] Ibagana nga awan agtaktak,
Ita ta ruangan pay ti silulukat;
Ni Jesus agdama nga umawawag,
"Uray sinoman mayat."

[3] Ikarina a dina baybayan,
Amin nga umay Kenkuana kumamang;
Biag agnanayon innanto ikutan,
Uray sinoman umay.

   HOME     Go to Hymn #         Ilocano Hymn Number & Title Index Background :   1   2   3   default   White
   P. P. Bliss P P. Bliss